กลุ่มการประชุมจัดการแข่งขันนวัตกรรมระดับนานาชาติ

ในความพยายามที่จะเติบโตภาคการประชุมในประเทศไทยสำนักงานการประชุมและนิทรรศการ ร่วมมือกับองค์กรนวัตกรรมของประเทศเพื่อจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ

การประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมแนวคิดเพื่อเร่งประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาการจัดประชุมและการแสดงนิทรรศการโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคดิจิทัลระดับโลก กลยุทธ์ดิจิทัลเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ระดับชาติระยะเวลา 20 ปีซึ่งสร้างขึ้นเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงความมั่งคั่งและความยั่งยืนในแง่ของเศรษฐกิจและสังคม ufa ได้ปลูกฝังวิสัยทัศน์ที่มีความสัมพันธ์กับนโยบายของรัฐบาล เป้าหมายสำคัญสามประการคือการสร้างรายได้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและการสร้างความมั่งคั่งด้วยการกระจายรายได้ ปีละครั้งตลาดในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5-10 แต่ด้วยเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี คาดว่าไทยจะสามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ 20 ในแต่ละปี

นอกจากนี้ยังเล็งเห็นโอกาสผ่านการสร้างเครือข่ายกับบริษัทในเครือ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการรับรู้ในกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพหรือกลุ่มธุรกิจอื่น นอกจากนี้ จะเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างผลกำไรให้กับทุกธุรกิจและวงจรของการพัฒนาธุรกิจก็สามารถขยายและเสริมสร้างความแข็งแกร่งได้ ด้วยวิธีนี้โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ จะถูกกระตุ้นในขณะที่ความรู้จะถูกแลกเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงและไทยสามารถแข่งขันกับระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ufa

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ได้เปิดตัวงาน Thailand MICE Startup ภายใต้กลยุทธ์สามปีที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีดิจิทัลกับกิจกรรม โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือสนช. หน่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีปาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช. เพื่อสร้างเวทีการพัฒนาธุรกิจ โครงการมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมเพื่อแบ่งปันความรู้และเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของหนูในเครือข่ายนวัตกรรมจากทั้งภาครัฐและเอกชน ufa ผ่านแพลตฟอร์มนี้ผู้ประกอบการนักออกแบบและนักพัฒนาได้รับการสนับสนุนที่จะรวมความคิดของพวกเขาสำหรับความก้าวหน้าของภาคหนูและ startups เพื่อเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจและเพื่อสนับสนุนการแข่งขันของประเทศไทย