ภาคการเกษตรของไทยเติบโตขึ้นในปี 2562

จากการสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจได้ระบุว่า การเกษตรดัชนีการเติบโตของเกษตรกรไทยปี 2562 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2561

เลขาธิกาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รพีพัฒน์ จันทร์ศรีวงษ์ เปิดเผยว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ทำการสำรวจและรวบรวมดัชนีความสุขของเกษตรกรไทยทั่วประเทศเพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการเกษตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่ 12 วางแผน บาคาร่า มือถือ เว็บไหนดี

ดัชนีความสุขของเกษตรกรไทยในปี 2561 อยู่ที่ 80.29 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความสุขที่ค่อนข้างดีและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2561 โดยดัชนีความสุขนี้สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ย่อยๆ ระดับความสุข บาคาร่า มือถือ เว็บไหนดี ด้านที่มีระดับความสุขสูง ได้แก่ สุขอนามัยและสังคม ในขณะที่ความสุขในด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่ต้องปรับปรุงคือด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา

เมื่อแบ่งตามภูมิภาคสถิติแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรภาคใต้มีระดับความสุขสูงสุด รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคกลาง และเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 79.31 ในขณะเดียวกันดัชนีความสุขโดยรวมในด้านสุขภาพของเกษตรกรทั่วประเทศอยู่ในระดับดีเยี่ยม นายพลเชต ทรชล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและพัฒนาการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรต้องต่อเนื่องและรักษาสมดุลในภูมิภาคต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ บาคาร่า มือถือ เว็บไหนดี

เกษตรกรควรยึดมั่นในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทำให้เกษตรกรนั้นสามารถพึ่งพาตนเองและลดภาระหนี้ได้ นอกจากนี้การพัฒนาด้านการศึกษาจะต้องมีการบังคับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกษตรกรผู้สูงอายุเพื่อให้พวกเขาสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ส่วนตัวให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยจัดการกับการทำงานภาคเกษตรกรรมให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และช่วยลดการทำงานของเกษตรกรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ