รายงานระบุ คนไทยใช้เครื่องแต่งกายผลิตจากชีวภาพมากจนเกินไป

ผู้บริโภคชาวไทยมีความตระหนักมากขึ้นใช้เครื่องแต่งกายและชีวภาพเพื่อชำระเงินมากกว่าของพวกเขาในประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วีซ่าบริษัทชำระเงินดิจิทัลระบุโดยอ้างอิงจากผลการศึกษาทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภค

การศึกษาทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภควีซ่าปี 2561 ดำเนินการโดย Intuit Research ในนามของวีซ่าในปี 2561 ใน 8 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทยกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียมาเลเซียเมียนมาร์ฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนาม การศึกษาดำเนินการกับผู้บริโภคอย่างน้อย 4,000 คนรวมถึงผู้ใหญ่วัยทำงาน 500 คนในประเทศไทยอายุระหว่าง 18-65 ปีครอบคลุมกลุ่มการศึกษาทั้งหมดที่มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท vegus

การศึกษาติดตามพฤติกรรมการชำระเงินและทัศนคติรวมทั้งสำรวจหัวข้อใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ในแปดประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคชาวไทยร้อยละ 65 รู้หรือใช้เครื่องแต่งตัวในการชำระเงินซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในภูมิภาค สิงคโปร์และอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่สองร้อยละ 60 รองลงมาคือมาเลเซียและเวียดนามที่ร้อยละ 52 และฟิลิปปินส์อยู่ที่ร้อยละ 44 นอกจากนี้ผู้บริโภคชาวไทยยังบันทึกการรับรู้ถึงระดับสูงสุด 66 เปอร์เซ็นต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการใช้ไบโอเมตริกเพื่อชำระเงินและรับรองความถูกต้อง vegus

ในเวลาเดียวกันไบโอเมตริกส์กำลังกลายเป็นวิธีที่ต้องการมากกว่าสำหรับผู้บริโภคในการพิสูจน์ตัวตนเพื่อการเข้าถึงและชำระเงินแทนรหัสผ่านแบบดั้งเดิม สำหรับผู้บริโภคชาวไทย 2 ใน 3 รับรู้ถึงการชำระเงินแบบไบโอเมตริกซ์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อถามถึงระดับความสะดวกสบายในการใช้ไบโอเมตริกซ์คนไทยแสดงความสะดวกสบายมากที่สุดในสามประเภท ร้อยละเทียบกับค่าเฉลี่ยภูมิภาค การชำระเงินทางชีวภาพและการรับรองความถูกต้อง vegus