การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ปรับลดการคาดการณ์ยอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศในรอบปีงบประมาณ 2563 ช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 เป็น 2,000 ไร่ จากที่คาดการณ์ไว้ 3,500 ไร่ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19...