ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ระดับน้ำที่ประเมินในอ่างเก็บน้ำหลักสี่แห่งในเขตเศรษฐกิจตะวันออกน่าจะเพียงพอต่อการรับมือกับภัยแล้งจนถึงเดือนมิถุนายนในปี 2563...