การระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในทั่วประเทศและทั่วโลกปัจจุบันอยู่นั้นคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย โดยมีบริษัทในอุตสาหกรรมดังกล่าวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะปิดตัวลงกว่าครึ่งในปีนี้...