ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนได้รับแจ้งให้เพิ่มความถี่ของการเดินทางมวลชนก่อนเวลา 22.00 น. เพื่อให้เงินเหลือเมื่อถึงเวลาดูดซับไปทั่วประเทศที่จะเกิดขึ้นหลัง 22.00 น. ของทุกวัน...