วิจารณ์ยับนายกเข้าไปห้องผ่าตัดโดยไม่ใส่เครื่องป้องกันเชื้อโรคได้อย่างไร...