Category: vegus168

ประเทศไทยเสี่ยงการผันผวนทางเศรษฐกิจ จากเหตุระเบิดในกรุงเทพฯ

การจัดอันดับทั่วโลกได้มีการระบุว่าการระเบิดในไม่กี่แห่งในกรุงเทพฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ไม่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของประเทศไทยในระดับสูง...

กระทรวงพาณิชย์ เจรจาลดหย่อนกฎระเบียบการค้าจีน กระตุ้นการส่งออกของไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ในประเทศจีนเพื่อลดหย่อนกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการนำเข้าผลไม้จากประเทศไทย...

การบริโภคที่น้อยลง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีค่าอ่อนตัวลง

เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2562 ลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที่ลดลงรายงานของธนาคารกลางเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการเงินในเดือนมิถุนายนและไตรมาสที่สอง...