Tag: ดอกเบี้ย

เงินบาทที่แข็งค่าอาจกระตุ้นการลดอัตราดอกเบี้ย

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ประสบความสำเร็จในการปรับขึ้นค่าเงินบาททำให้มีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% จากระดับร้อยละก่อนสิ้นปี 2562...

ธปท. ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมการไหลเข้าของเงินทุน

ธนาคารแห่งประเทศไทย จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ในช่วงที่เหลือของปีนี้และมุ่งเน้นไปที่การดำเนินมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการคุมเข้มเงินทุนระยะสั้นเพื่อควบคุมค่าเงินบาท...

คณะกรรมการนโยบายการเงิน คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75

คณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายการเงินคาดว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวในอัตราที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากการส่งออกที่ลดลงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะสอดคล้องกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้...