นักลงทุนทั่วโลกควรปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อใช้ประโยชน์จากการหยุดชะงักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมการขาดแคลนทรัพยากรและการทำให้เป็นเมืองแนะนำ...