Tag: เศรษฐกิจไทย

สินค้าบริโภคส่งออกของไทยที่ปรับตัวลดลงในปี 2562

การส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2562 ของประเทศไทยลดลง 7.39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าการค้า 593.5 พันล้านบาท ขณะที่การส่งออกในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่า 227.09 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 218.08 พันล้านดอลลาร์โดยดุลการค้าเกินดุล 9 พันล้านดอลลาร์การส่งออกยังคงรักษามูลค่าที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค รวมถึงเกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และสิงคโปร์...

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ทำการปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 จาก 3.1% เป็น 2.8% ในขณะที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอาจเติบโตน้อยกว่า 3.0% ในปี 2563 ท่ามกลางปัจจัยด้านลบหลายประการ...

การบริโภคที่น้อยลง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีค่าอ่อนตัวลง

เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2562 ลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที่ลดลงรายงานของธนาคารกลางเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการเงินในเดือนมิถุนายนและไตรมาสที่สอง...

งบประมาณสมทบช่วยเหลือการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยที่ล่าช้า

เดชภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกล่าวว่า งบประมาณที่ล่าช้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาครัฐและโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐเนื่องจากรัฐบาลใหม่จะมีกองทุน 1.2 ล้านล้านบาท...