Tag: เศรษฐกิจไทย

การบริโภคที่น้อยลง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีค่าอ่อนตัวลง

เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2562 ลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที่ลดลงรายงานของธนาคารกลางเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการเงินในเดือนมิถุนายนและไตรมาสที่สอง...

งบประมาณสมทบช่วยเหลือการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยที่ล่าช้า

เดชภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกล่าวว่า งบประมาณที่ล่าช้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาครัฐและโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐเนื่องจากรัฐบาลใหม่จะมีกองทุน 1.2 ล้านล้านบาท...