Tag: vegus168

กรมธนารักษ์ระบุ ราคาที่ดินสูงขึ้นร้อยละ 8.3 ทั่วประเทศ

ราคาที่ดินในเขตพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อาวุโสของกรมธนารักษ์ซึ่งกล่าวเพิ่มเติมว่า การประเมินราคาที่ดินใหม่จะดำเนินการเพื่อการจัดเก็บภาษีในปี 2563...

เงินบาทที่แข็งค่าอาจกระตุ้นการลดอัตราดอกเบี้ย

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ประสบความสำเร็จในการปรับขึ้นค่าเงินบาททำให้มีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% จากระดับร้อยละก่อนสิ้นปี 2562...

การส่งออกอัญมณีเครื่องประดับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 15%

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวมมีมูลค่า 7.24 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแห่งประเทศไทย...

ประเทศไทยเสี่ยงการผันผวนทางเศรษฐกิจ จากเหตุระเบิดในกรุงเทพฯ

การจัดอันดับทั่วโลกได้มีการระบุว่าการระเบิดในไม่กี่แห่งในกรุงเทพฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ไม่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของประเทศไทยในระดับสูง...

กระทรวงพาณิชย์ เจรจาลดหย่อนกฎระเบียบการค้าจีน กระตุ้นการส่งออกของไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ในประเทศจีนเพื่อลดหย่อนกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการนำเข้าผลไม้จากประเทศไทย...

การบริโภคที่น้อยลง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีค่าอ่อนตัวลง

เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2562 ลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที่ลดลงรายงานของธนาคารกลางเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการเงินในเดือนมิถุนายนและไตรมาสที่สอง...

วิกฤตหนัก รัฐแซกโซนี-อันฮัลต์ เยอรมนี ต้องจำกัดความเร็วรถหวั่นร้อนจัดจนพื้นถนนละลาย

วิกฤตหนัก รัฐแซกโซนี-อันฮัลต์ เยอรมนี ต้องจำกัดความเร็วรถหวั่นร้อนจัดจนพื้นถนนละลาย...